Nanjing

Nanjing tillhör de städer som under Kinas långa historia har varit huvudstad i Kina både en och flera gånger. Staden, som tillhör de städer som man brukar kalla ”Kinas fyra antika huvudstäder”, har varit Kinas huvudstad  i sammanlagt nästan 400 år, uppdelat i tio olika epoker.

Nanjings historia

Staden Nanjing märks första gången i historien då det tredje kejsardömet Wu etablerades år 222 f.Kr. Dess huvudstad blev några år senare staden Jianye som är samma stad som dagens Nanjing. I  modern tid har Nanjing fångat världens uppmärksamhet vid två tillfällen. Första gången var vid årsskiftet 1939-40 vid det som kallas ”Massakern i Nanjing”, då japanska soldater under sex veckor dödade hundratusentals invånare i Nanjing. Andra gången var i ett betydligt trevligare sammanhang, nämligen som arrangör av Ungdomsolympiaden 2014.

Nanjing ligger i den bördiga sydostliga delen av landet där jordbruket i alla tider har haft stor betydelse för alla de människor som bor i världens mest tätbefolkade land. Många gånger har det varit landets naturtillgångar som varit avgörande för var en stad kommer att ligga. Så var det säkert också för staden Nanjing som kom att ligga i landets bördigaste del där det fanns goda förutsättningar för att föda en snabbt växande befolkning. Enligt legenden skulle en kung i kejardömet Wu ha hittat en gammal fästning på den plats där staden nu ligger och bestämt att här ska huvudstaden ligga. Den fästningen revs senare och ersattes med den som idag finns i närheten av samhället Songhua.

Många kinesiska städer har under landets långa historia gjort anspråk på att att vara landets huvudstad. Det började redan före kejsartiden under en tidsepok mer än 2000 år före vår tideräkning. Denna strävan att bli Kinas huvudstad ledde  ofta till stridigheter och osämja. Vissa tider hade flera dynastier dubbla huvudstäder och det kan idag vara svårt att avgöra vilken av dem som har haft störst betydelse för landets utveckling.

Senaste gången Nanjing var Kinas huvudstad var i tre perioder under Republiken Kina, första gången bara ett år, år 1912, andra gången mellan åren 1928-1937 och slutligen åren 1945-1949, varefter Peking blev huvudstad i Folkrepubliken Kina.

nanjing_23155615

Klimat, minnesmärken och naturtillgångar

Nanjing är idag en miljonstad med mer än 8 miljoner invånare i staden och dess omgivande samhällen. Staden har under århundradenas lopp utvecklats till vad den är i dag – en av Kinas mest betydelsefulla kommersiella, kulturella och politiska centra med goda förutsättningar att behålla sin ledande roll inom dessa områden även i framtiden. Staden har bevarat många värdefulla minnesmärken ur sin tidigare historia, bland annat stadsmuren från mitten av 1300-talet, som på sin tid krävde omkring 200 000 arbetare för att färdigställas. Den är 48 kilometer lång och välbevarad. Den är idag världens längsta stadsmur.

Bland minnena från Mingperioden finns flera arbeten som har kostat ofattbara insatser av mänsklig arbetskraft. Ett av dessa är det enorma stenblock som finns 15-20 kilometer öster om staden, kallat Yangshan Quarry, beordrat av kejsaren som ville skapa något som skulle bli världens största minnessten. Det ligger nu övergivet i precis det skick det var för 600 år sedan då man insåg att det var helt omöjligt att förflytta.

Klimatet i det område där Nanjing ligger är ett milt subtropiskt klimat, ett klimat som påverkas av de östasiatiska monsunvindarna. De fyra årstiderna är distinkta under året med heta och kvava somrar, kalla och fuktiga vintrar, och däremellan tydligt markerade  vår- och höstperioder. Nanjing  brukar räknas till de städer utefter Yangtze-floden, där man brukar säga att det på sommaren är ”hett som i en bakugn”. Medeltemperaturen under året ligger kring +15 °C. Högsta sommartemperaturen brukar ligga kring +40°C och den lägsta vintertemperaturen ca -17°C.

Under tiden mitten av juni till slutet av juli brukar klimatet påverkas av milda regn under östasiatiska regnperioden som gör att plommonträden liksom i Japan kan slå ut i full blomning. Kraftiga stormar är ovanliga men kan ibland förekomma i slutet av sommaren eller i början av hösten.

I slutet av 2013 började ett område i östra Kina att få problem med de många industriernas luftföroreningar och gasutsläpp från de miljontals motorfordon som finns i Kina. Stillastående luft bidrog till att många städer i sydöstra delen av landet, bland dem Nanjing, täcktes av ett tjockt dimtäcke som många människor uppfattar som skadligt för hälsan.

Nanjing är rikligt försett med naturtillgångar av olika slag vilket bland annat omfattar mer än 40 olika mineraler. Bland dem finns järn- och svavelfyndigheter som täcker en stor del av landets behov. Fyndigheter av strontium räknas till de rikligaste i hela sydöstra och östra Asien.

nanjing_105426386

Industrier i dagens Nanjing

Nanjing har i hundratals år betraktats som ett industriellt centrum för tillverkning av textilier och mynt. Under Mingperioden utvecklades industrierna i Nanjing ytterligare, vilket gjorde att Nanjing länge betraktades som en av de mest framgångsrika industristäderna i världen. Det blev den ledande industristaden  när det gällde tillverkning av textilier och mynt, men också när det gällde tryckning, skeppsbyggnad och en rad andra områden.

Under den första hälften av 1900-talet ändrade staden sin profil från att i första hand ha varit ett centrum för tillverkning av materiella produkter till att bli ett centrum för produktion av livsmedel och ett centrum för den snabbt växande nöjesindustrin. Under 1950-talet investerade landet stora pengar på statsägda industrier i Nanjing i en nationell plan för att göra landet till ett ledande land inom till exempel ny teknologi och för utveckling och tillverkning av moderna fordon. Idag finner man i Nanjing flera stora internationella företag som är välkända i hela världen.

Kommunikationer, vägar, flyg och järnväg

Kina är idag ett land med väl utvecklade kommunikationer, både vad gäller vägar, flyg och järnväg. Nanjing har en egen flygterminal med goda förbindelser både vad gäller inrikesflyget och internationella flygförbindelser. Många vägar är numera förstklassiga dubbelfiliga motorvägar. Järnvägsnätet omfattar idag fem hastighetslinjer som trafikeras av tåg med en maxhastighet av 300 kilometer i timmen, bland dessa en förbindelse mellan Nanjing och Shanghai. Planer fanns att bygga fler hastighetsbanor i Kina, men en allvarlig tågolycka år 2011 gjorde att man sköt dessa planer på framtiden.